Din onlinebiljett till bästa pris och undvik köer

Dataskydd

Integritetspolicy

¡Din integritet är vår prioritet! På Cueva de Nerja tar vi skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vår Integritetspolicy säkerställer konfidentialitet och ansvarsfull användning av den information du tillhandahåller oss. Vi finns här för att svara på eventuella frågor du kan ha om detta. Ditt förtroende är viktigt för oss.

1. Ansvarig för dataskyddsbehandling: Stiftelsen för offentliga tjänster vid Cueva de Nerja, med CIF G29162278 och adress på Paseo de Sancha, 64, 29017 Málaga, är ansvarig för behandlingen av de tillhandahållna datan. Vi informerar att dessa data kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt med den organiska lagen 3/2018, av den 5 december, om skydd för personuppgifter och garanti för digitala rättigheter. 2. Laglig grund för behandling av data: Den rättsliga grunden för behandlingen av dina data är användarens samtycke. Genom att markera motsvarande ruta godkänner användarna uttryckligen och fritt att deras data är nödvändiga för att tillgodose deras begäran från leverantören. Användaren garanterar att de personuppgifter som lämnas är sanna och ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dem. Alla data som begärs via webbtjänsten är obligatoriska eftersom de är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten. Om inte alla data tillhandahålls garanteras inte att den information och tjänst som leverantören tillhandahåller är fullständigt anpassade till användarnas behov. Den rättsliga grunden för behandlingen av data enligt EU-förordning 2016/679 av Europaparlamentet och rådet är följande:
 1. Art. 6.1 a) den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
 2. Art. 6.1 b) behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som den registrerade är en part i eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan avtalet ingås;
 3. Art. 6.1 c) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som behandlingsansvarig är föremål för.
3. Syftet med behandlingen: Syftet är att upprätthålla en affärsrelation med användaren av företagets webbplatser, appar och andra elektroniska eller digitala plattformar. För att utföra behandlingen är de föreslagna åtgärderna:
 1. Behandla beställningar, förfrågningar eller någon form av förfrågan som användaren gör via någon av kontaktformerna som finns tillgängliga.
 2. Skicka reklamkommunikation relaterad till våra produkter och tjänster via elektroniska eller fysiska medier, nuvarande eller framtida, som möjliggör reklamkommunikation när användaren har gett sitt samtycke till detta.
 3. Om du tillhandahåller dina CV-uppgifter eller skickar ditt CV använder vi dina uppgifter för att hantera kontakten och urvalsprocesserna som vi genomför.
4. Datans lagringstid: De kommer att behållas så länge det finns ett ömsesidigt intresse av att behålla ändamålet med behandlingen. När de inte längre behövs för detta ändamål kommer de att tas bort med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa deras fullständiga förstöring. Personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade kommer att behållas även om den registrerade begär deras radering, och de kommer endast att behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter och/eller för att göra anspråk. 5. Dina rättigheter när du lämnar oss dina data: Användaren har följande rättigheter:
 1. Rätt till tillgång, enligt artikel 15 i GDPR.
 2. Rätt till rättelse, enligt artikel 16 i GDPR.
 3. Rätt till radering (rätt att bli glömd), enligt artikel 17 i GDPR.
 4. Rätt till begränsning av behandlingen, enligt artikel 18 i GDPR.
 5. Rätt till dataportabilitet, enligt artikel 20 i GDPR.
 6. Rätt till invändning, enligt artikel 21 i GDPR.
Dessa rättigheter ger dig möjlighet att:
 • Veta om vi behandlar dina data eller inte.
 • Få tillgång till dina personuppg ifter som vi har tillgång till.
 • Rätta till dina uppgifter om de är felaktiga.
 • Begära radering av dina uppgifter eller dra tillbaka det lämnade samtycket.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall de bara kommer att bevaras enligt gällande lagstiftning.
 • Få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt användbart format. Vi kan också skicka dem till den nya ansvariga som du anger. Denna rätt gäller endast i vissa fall.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (www.aepd.es) om du anser att behandlingen inte överensstämmer med gällande lagstiftning. För att utöva dina rättigheter måste du skicka en kopia av ditt ID eller pass till: Stiftelsen för offentliga tjänster vid Cueva de Nerja CIF G29162278 Paseo de Sancha, 64 29017 Málaga E-post: admon@cuevadenerja.es 6. Vilka mottagare kommer dina uppgifter att delas med: Företaget informerar och garanterar uttryckligen användarna att deras personuppgifter inte kommer att överföras i något fall till tredje part, utom i de fall där det finns en laglig skyldighet eller det är nödvändigt för att utveckla och utföra behandlingsändamålen. Uppgifter som tillhandahålls till våra tjänsteleverantörer (bokföringsbyråer, etc.) görs under kontrakt med behandlingsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om någon typ av överföring av personuppgifter görs kommer användarnas uttryckliga, informerade och entydiga samtycke att inhämtas i förväg. 7. Minderåriga: Om du är en användare under 18 år måste du ha föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke innan du lämnar dina personuppgifter på vår webbplats. Företaget befrias från allt ansvar för att denna krav inte uppfylls. 8. Säkerhetsåtgärder: I enlighet med de gällande bestämmelserna om skydd av personuppgifter uppfyller leverantören alla bestämmelser och principer som fastställs i artikel 5 i GDPR. Det garanteras att lämpliga tekniska och organisatoriska politiker har implementerats för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställs i GDPR och LOPDGDD, med syftet att skydda användarnas rättigheter och friheter. Dessutom har användarna tillhandahållits lämplig information så att de kan utöva sina rättigheter. 9. Internationella dataöverföringar: De data vi samlar in lagras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det är möjligt att överföra och behandla dem i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet garanterar vi en lämplig skyddsnivå för personuppgifterna. Sammanfattningsvis åtar vi oss att garantera integriteten och skyddet av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning vid Stiftelsen för offentliga tjänster vid Cueva de Nerja. Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss via de angivna kontaktuppgifterna. Tack för att du litar på oss!
Rulla till toppen